Obchodné podmienky

Nákupný poriadok

Pre nakupovanie v tomto internetovom obchode nie je povinná registrácia. Tú je možné v prípade Vášho záujmu urobiť kliknutím na „Nová registrácia užívateľa“ vpravo hore a vyplnením registračného formulára. Po jeho vyplnení obdrží kupujúci registračné údaje na jeho uvedenú e-mailovú adresu. Pokiaľ je kupujúci už zaregistrovaný, prihlási sa vyplnením políčok Login (e-mailová adresa) a Heslo vpravo hore. Pokiaľ kupujúci zabudne svoje heslo, po kliknutí na „Zabudnuté heslo“ vpravo hore a vpísaním svojej e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii, mu budú na uvedenú adresu jeho registračné údaje zaslané. Prehliadať jednotlivé položky internetového obchodu je možné i bez registrácie.

Pre hľadanie požadovaného výrobku môže kupujúci využiť delenie výrobkov podľa oddelení.

Informácie o jednotlivých položkách sú poskytované vo dvoch úrovniach – náhľad a detail. Náhľad je určený pre jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu v ponuke, detail slúži na získanie viacerých informácií o výrobku. U niektorých druhov tovaru je možné vybrať z viacerých farebných variant, niektoré sú zobrazené, u niektorých je iba slovný popis. Inú farebnú variantu, ako je vyobrazená v hlavnej ponuke vyberie kupujúci kliknutím na zvolenú farbu.

Tovar je možné objednať kliknutím na ikonu kúpiť, čím dôjde k vloženiu zvolenej položky do nákupného košíka. Rovnakým spôsobom je možné vyberať a ukladať do košíka ďalšie položky. Košík si pamätá všetky vložené položky počas prehliadania nášho obchodu. Obsah košíka je viditeľný v pravej hornej časti obrazovky.

Do košíka pre ukončenie objednávky alebo pre prehliadanie sa dá dostať kliknutím na odkaz „Obsah košíka“ vpravo v hornej lište. Množstvo položiek v košíku je možné upraviť podľa požiadavky. Pre zapísanie zmien je potrebné stisnúť tlačidlo „Prepočítať“. Pokiaľ bude kupujúci chcieť niektorú z položiek košíka vymazať, klikne na ikonu vysypaného nákupného vozíka. Pokiaľ chce kupujúci objednávku odoslať, klikne na nápis „K pokladni“, zvolí odpovedajúci spôsob odberu a platby, vyplní súhlas s obchodnými podmienkami a stlačí „Odoslať objednávku“. Pre prijatie objednávky predávajúcim obdrží kupujúci potvrdzujúci email na ním uvedenú e-mailovú adresu). Objednávka je záväzná.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába a ďalej z iných dôvodov. V týchto prípadoch bude kupujúci okamžite zo strany predávajúceho kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom termíne.

 

Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené v tomto internetovom obchode sú zmluvné a konečné – predávajúci je platcom DPH.
Dodacie podmienky

V prípade platby za tovar prevodom na účet predávajúceho je tovar odoslaný po pripísaní platby na tento účet. V prípade platby za tovar dobierkou, je tovar odoslaný po dokončení objednávky. V prípade osobného odberu je tovar pripravený k prevzatiu po výzve kupujúceho predávajúcim.

Tovar odosiela predávajúci do 10 dní od objednania.

V prípade, že nie je možné zo strany predávajúceho tieto termíny dodania dodržať, bude okamžite kontaktovať kupujúceho a dohovorí sa s ním na ďalšom postupe, prípadne zrušení objednávky.

Objednávky vybavuje predávajúci kompletne, v prípade individuálnej dohody s kupujúcim je možno postupovať i inak.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade poškodenia je povinný skontrolovať stav tovaru v zásielke a o prípadnom poškodení tovaru behom prepravy je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Kupujúci je povinný o poškodení tovaru okamžite, najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia/neprevzatia tovaru informovať predávajúceho.

Tovar dodávame na území SR. Pre tovar do ČR, navštívte prosím našu stránku www.e-mozaika.cz.
Reklamačný poriadok

Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návodu k nemu pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


Po obdržaní oznámenia o vadách bude predávajúci kupujúceho informovať o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, hlavne o tom, kam má kupujúci na vlastné náklady vadný tovar doručiť.

Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci doložil doklad o kúpe tovaru a záručný list reklamovaného tovaru (keď bol s výrobkom dodaný).

V prípade, že je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zabaliť do originálneho obalu, popr. na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru predaného k preprave nemusí byť reklamácia uznaná.

V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny. V prípade, že sa vráti kúpna cena (do kúpnej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri kúpe tovaru) poštovou poukážkou, bude z kúpnej ceny odpočítaný poplatok 25,- Sk / 0,83 EUR.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje najmä na opotrebované veci spôsobené jej zvyčajným používaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, než na ktorý je určený.
Vrátenie tovaru

Pokiaľ kupujúci so zakúpeným tovarom z tohto internetového obchodu nie je spokojný, je oprávnený tovar vrátiť, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení takého tovaru prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s dokladom o kúpe, prípadne záručným listom, keď bol vydaný. Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena (od kúpnej ceny sa odpočíta prepravné a dobierkové hradené pri kúpe tovaru predávajúcim znížené o prepravné a dobierkové uhradené pri kúpe kupujúcim) prevodom na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou, pri vrátení kúpnej ceny poštovou poukážkou bude z kúpnej ceny odpočítaný poplatok  0,83 EUR najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v tomto internetovom obchode bude kupujúci informovať predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle 739572281 alebo e-mailom na adresu: sleep-well@svitap.cz

Prihlásenie užívateľa

Anketa

Nákupný košík

Počet položiek: 0 Celkom: 0